બંધ કરો

શ્રી એન.એસ. ભાટી

મામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેવા સદન, રેસ્ટ હાઉસ પાછળ ધ્રાંગધ્રા બાયપાસ, હળવદ

ઇમેઇલ : mam-halvad[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, હળવદ
ફોન : 02758-291998