બંધ કરો

શ્રી આર.આર. પડારીયા

મામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેવા સદન, રાજકોટ રોડ, વાંકાનેર

ઇમેઇલ : mam-vankaner[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર, વાંકાનેર
ફોન : 02828-220590