બંધ કરો

લેન્ડ રેકોર્ડ

વિવિધ કર અને જમીનના મહેસૂલની વસૂલાત અને સંગ્રહ સહિતના વિવિધ હેતુઓ માટે જમીન રેકોર્ડ્સ જાળવવામાં આવે છે, જે રાજ્યો માટે આવકનો મુખ્ય સ્રોત હતો. કેડસ્ટ્રલ સર્વે સમગ્ર રાજ્ય માટે 1960 માં પૂર્ણ થયું હતું. આ સર્વેક્ષણ જમીનના રેકોર્ડ્સના આધાર રૂપે કાર્ય કરે છે. વેચાણ, વસાહત, હાયર અને વિતરણ વગેરેને લીધે જમીન પર સ્થાનાંતરણ અને પરિવર્તન થાય છે. આ પરિવર્તનોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે કારણ કે દરેક તાલુકાના ઇ-ઢારા કેન્દ્રોમાં કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ એપ્લિકેશનો દ્વારા જમીનના રેકોર્ડ્સને અપડેટ કરવાના માર્ગે પરિવર્તનો રેકોર્ડમાં લાવવામાં આવે છે. મામલતદાર ઑફિસમાં સમર્પિત કાઉન્ટરમાંથી કમ્પ્યુટરાઇઝ્ડ આરઆરઆર ની રજૂઆત અને પરિવર્તન એપ્લિકેશન પ્રાપ્ત કરવી અને ઑનલાઇન પ્રક્રિયા કરવી.

નીચે વિગતો પણ જુઓ:

  1. ગા.ન.7 ની વિગતો 
  2. ગા.ન.8-અ ની વિગતો 
  3. હક પત્રક ગા.ન.6 ની વિગતો
 

મુલાકાત: https://anyror.gujarat.gov.in/

ઇ-ધરા કેન્દ્ર

તાલુકા સેવા સદન
સ્થળ : મામલતદાર કચેરી | શહેર : જે તે તાલુકાનુ મુખ્ય મથક