બંધ કરો

રેશન કાર્ડ

  • નવું રેશન કાર્ડ મેળવવા બાબત
  • અલગ રેશન કાર્ડ મેળવવા બાબત
  • ડુપ્લીકેટ રેશન કાર્ડ મેળવવા બાબત
  • નવા વાલી સભ્ય માટે અરજી
  • રેશન કાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા બાબત
  • રેશન કાર્ડમાં ફેરફાર કરવા બાબત

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/CitizenService.aspx

જનસેવા કેન્દ્ર

તાલુકા સેવા સદાન
સ્થળ : સંબંધિત તાલુકા મામલતદાર કચેરીઓ | શહેર : પ્રત્યેક તાલુકાઓ