બંધ કરો

ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ

જરુરી પુરાવા:

 • અરજદારની અરજી
 • પંચનામુ
 • તલાટીનું પ્રમાણપત્ર
 • જન્મ પ્રમાણપત્ર
 • પિતાની નોકરી / વ્યવસાયનો પુરાવો
 • પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા અપાયેલ ના વાંધો પ્રમાણપત્ર
 • ચારીત્ર્ય પ્રમાણપત્ર
 • સોગંદનામુ
 • છેલ્લા 10 વર્ષ રહેઠાણનો પુરાવા
 • ઓળખનો પુરાવો
 • રહેઠાણનો પુરાવા

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in/Citizen/ServiceDescription.aspx

જનસેવા કેન્દ્ર

તાલુકા સેવા સદાન
સ્થળ : સંબંધિત તાલૂકા મામલતદાર કચેરી | શહેર : પ્રત્યેક તાલુકાઓ