બંધ કરો

દવાખાનાઓ

ક્રિષ્ના મલ્ટીસ્પેશિલિટી હોસ્પિટલ

મહેશ હોટેલ પાછળ, સનાલા રોડ, મોરબી - 363641

ફોન : 9624959593
Pincode: 363641

દિશા નિર્દેશો

મંગલમ હોસ્પિટલ ક્રિટીકલ કેર એન્ડ ડાયાલિસિસ યુનિટ

7, સાવસર પ્લોટ, ઓલ્ડ બસ સ્ટેન્ડ પાસે મોરબી - 363641

ફોન : 9825021901

સિવિલ હોસ્પિટલ

ટાઉન હૉલની સામે, ગાંધી ચોક, મોરબી - 363641

ફોન : 02822-230538