બંધ કરો

કોલેજો / યુનિવર્સિટીઓ

એસ એસ અજમેરા મ્યુનિસિપલ લો કૉલેજ

તાલુકા પંચાયત ઑફિસ નજીક, મોરબી - 363641

ફોન : 02822-224325

લખધીરજી એન્જિનિયરિંગ કૉલેજ

સામ કાન્ઠે, મોરબી - 363641

ઇમેઇલ : principallecollege[at]gmail[dot]com
ફોન : 02822-240743
વેબસાઇટ લિંક : http://www.lecm.cteguj.in/

શ્રીમતી જે એ પટેલ મહિલા કૉલેજ

ન્યૂ એસ ટી સ્ટેન્ડ પાછળ, મોરબી - 363641

ફોન : 02822-221100