બંધ કરો

ભરતી

ભરતી
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
કલેક્ટર કચેરી મોરબી ખાતે કરાર આધારિત કાયદા સલાહકારની નિમણૂંક માટેની જાહેરાત

કલેક્ટર કચેરી મોરબી ખાતે કરાર આધારિત કાયદા સલાહકારની નિમણૂંક માટેની જાહેરાત.

 

18/06/2024 10/07/2024 જુઓ (622 KB) Parishist_law_officer_19062024 (1 MB) Form_law_officer_19062024 (738 KB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)