બંધ કરો

હેલ્પલાઇન

  • જિલ્લા હેલ્પલાઈન: +૯૧ ૨૮૨૨ ૧૦૭૭
  • જિલ્લા હેલ્પલાઈન (બચાવ અને રાહતના કમિશનર): ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૨૪૧૬૦
  • જિલ્લા ઈઓસીએસ હેલ્પલાઈન: +૯૧ ૨૮૨૨ ૧૦૭૭
  • મહિલા હેલ્પલાઇન નંબર: ૧૦૯૧
  • ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇન નંબર: ૧૦૯૮