બંધ કરો

વિભાગો

  • ફરિયાદ નિવારણ શાખા
  • વહીવટી શાખા
  • ખાણ ખનીજ શાખા
  • ડી.આઇ.એલ.આર.
  • સિટી સરવે કચેરી
  • જીલ્લા પુરવઠા કચેરી
  • જીલ્લા આયોજન કચેરી
  • જીલ્લા ચુંટણી કચેરી
  • જીલ્લા મધ્યાન ભોજન કચેરી