બંધ કરો

વસ્તીવિષયક

૨૦૧૧ ની વસ્તી ગણતરીના વસ્તીના આંકડા પ્રમાણે

વસ્તી વિષયક લેબલ મૂલ્ય વસ્તી વિષયક લેબલ મૂલ્ય
વિસ્તાર ૪,૮૭૨ ચો.કિ.મી
વસ્તી
 ૯,૬૦,૩૨૯
મહેસૂલ વિભાગ/પ્રાંતની ની સંખ્યા
 પુરુષો  ૪,૯૪,૭૨૬
તાલુકાઓની સંખ્યા
 મહિલાઓ  ૪,૬૫,૬૦૩
ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા
૩૪૯  ગ્રામ્ય વસ્તી  ૬,૦૧,૯૦૯
નગરપાલિકાઓની સંખ્યા
 શહેરી વસ્તી  ૩,૫૮,૪૨૦
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સંખ્યા
 વસ્તી ગીચતા ૪૮૧ વ્યક્તિ દીઠ ચો.કિ.મી.
ગામોની સંખ્યા
૩૪૯ પુરુષ-સ્ત્રી ગુણોત્તર ૧૦૦૦:૯૬૧