બંધ કરો

મત વિસ્તાર

લોકસભા મત વિસ્તાર:

  • ૬૫-મોરબીએ  ૧-કચ્છ (એસ.સી.) લોક્સભા મત વિસ્તારનો એક ભાગ છે.

વિધાનસભા મત વિસ્તાર:

  • ૬૫- મોરબી 
  • ૬૬- ટંકારા 
  • ૬૭- વાંકાનેર