બંધ કરો

ફોર્મ્સ

વિવીધ સેવાઓ માંટે અરજીનો નમુનો

શીર્ષક તારીખ ડાઉનલોડ / લિંક
જાત રક્ષણ માટે હથિયાર પરવાનો મેળવવા માટેની અરજીનો નમુનો 05/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(2 MB)   
પ્રમણિત નકલો મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો 05/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(617 KB)   
શરત ફેર કરી આપવા બાબતની અરજીનો નમુનો 05/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(2 MB)   
નવું બારકોડેડ રેશનકાર્ડ મેળવવા નમુના-ર (બે) 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(815 KB)   
ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૯ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(340 KB)   
રેશનકાર્ડમાં નામ ઉમેરવા માટે અરજી ફોર્મ નમુનો નં. ૩ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(346 KB)   
રેશનકાર્ડમાંથી નામ કમી કરવા માટે અરજી ફોર્મ ૪ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(431 KB)   
રેશનકાર્ડ વિભાજન માટે અરજી ફોર્મ પ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(822 KB)   
રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત ફોર્મ નં ૬-અ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(452 KB)   
રેશનકાર્ડ રદ કરાવવા માટેનું અરજી ફોર્મ ( ફોર્મ નં ૮ ) 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(271 KB)  
ડોમીસાઈલ સર્ટીફીકેટ : ફોર્મ નં ૪૨ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(80 KB) 
નોન ક્રિમીલેયર પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૭ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(137 KB) 
આવક અંગેનુ પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૬ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(62 KB) 
એસ. ઈ. બી. સી. પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૩૯ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(66 KB) 
જાતિ પ્રમાણ પત્ર (અ.જા. / અ.જ.જા. ) : ફોર્મ નં ૪૦ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(43 KB) 
સીનીયર સીટીઝન હોવા અંગેનુ પ્રમાણપત્ર : ફોર્મ નં ૯૬ 31/07/2018 ડાઉનલોડ કરો(55 KB)