બંધ કરો

જીલ્લા આયોજન કચેરી

વિકેન્દ્રિત જીલ્લા આયોજનના કાર્યક્રમ હેઠળ પ્રાથમિક મંજૂરી, વહીવટી મંજૂરી (અધિકૃત સ્તરે તકનીકી મંજુરીની દેખરેખ સંપૂર્ણ પરીક્ષા પછી), ગ્રાન્ટ ફાળવણી સંબંધિત તમામ પ્રવૃત્તિઓ અને થાપણો સંબંધિત સ્કીમોની અમલીકરણ એજન્સીઓ પાસેથી પૂર્ણ પ્રમાણપત્ર મેળવ્યા પછી સસ્ટેન્ટ રકમ વિવેકાધીન જનરલ / અનુસૂચિત જાતિ, 5% પ્રોત્સાહન, વિવેકાાધિન નગરપાલિકા, જિલ્લા કલેક્ટર / જીલ્લા વિકાસ અધિકારી, જીલ્લા કક્ષા, 49-વિકાસશીલ તાલુકા, રાષ્ટ્રીય તહેવાર, આપણો તાલુકો વાઇબ્રન્ટ તાલુકો (એટીવીટી), વિધાનસભા વિધાનસભાના સભ્ય, લોકલ એરિયા ડેવલપમેન્ટ સ્કીમ, બોર્ડર એરિયા ડેવલપમેન્ટ પ્રોગ્રામના સભ્ય.

ક્રમ નં. યોજનાનુ નામ
1 15 % વિવેકાધીન યોજના
2 5 % ઇન્સેન્ટીવ
3 ધારાસભ્ય ફંડ
4 એમ.પી.એલ.એ.ડી.
5 તાલુકા વિકાસ
6 પછાત વિસ્તાર વિકાસ યોજના
7 રાષ્ટ્રીય તહેવાર
8 એ.ટી.વી.ટી

 

ફોન: 02822-242001

ઈ-મેલ: dpomorbi@gmail.com

સરનામું: જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી.