બંધ કરો

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેકટરેટ

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
G.T.Pandya શ્રી જી. ટી. પંડયા, આઈ.એ.એસ.ક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટcollector-mor[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02822-240701
નો ઇમેઝ શ્રી એન. કે. મુચ્ચરનિવાસી અધિક કલેકટરaddl-collector-mor[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02822-241601
નો ઇમેઝ શુ.શ્રી. એસ. એમ. કાથડનાયબ જિલ્લા ચુંટણી અધિકારીcoll-morbioffice[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન શોભેશ્વર રોડ, મોરબી -22822-240701
નો ઇમેઝ શ્રી એસ. પી. પટેલDy. Collector (MDM)કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન શોભેશ્વર રોડ, મોરબી -202822-241600
નો ઇમેઝ શ્રી એચ.કે. આચાર્ય ઈ.ચા.District Supply Officerdsomorbi[at]gmail[dot]comCollector office, Jilla Seva Sadan, Shobheshwar Road, Morbi02822-242008
નો ઇમેઝ શ્રી એન.આર. જોશી ઈ.ચા.કલેકટરના ચીટનીશchitnishtocollector[dot]morbi[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02822-241599
નો ઇમેઝ શ્રી જે.એમ. ભોરણીયા ઈ.ચા.જીલ્લા જમીન દફતર નિરીક્ષકdilr-morbi[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, શોભેશ્વર રોડ, મોરબી02822-240775

પ્રાંત કચેરી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
નો ઇમેઝ શ્રી એચ.કે. આચાર્યપ્રાંત અધિકારી, હળવદprant[dot]halvad[at]gmail[dot]comતાલુકા સેવા સદન, રેસ્ટ હાઉસ પાછળ ધ્રાંગધ્રા બાયપાસ, હળવદ02758-291998
નો ઇમેઝ શ્રી એ. એચ. શીરેશીયાંપ્રાંત અધિકારી, વાંકાનેરsdm-wankaner-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેકટર કચેરી, તાલુકા સેવા સદન,રાજકોટ રોડ, વાંકાનેર02828-222690
નો ઇમેઝ શ્રી ડી.એ.ઝાલાપ્રાંત અધિકારી, મોરબીsdm-morbi-raj[at]gujarat[dot]gov[dot]inતાલુકા સેવા સદન, લાલબાગ,મોરબી-૨02822-242300

મામલતદાર કચેરી

પ્રોફાઇલ પિક્ચર નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન
નો ઇમેઝ શ્રી. એચ. આર. સાંચલાંમામલતદાર મોરબી(સહેર)morbicitymam[at]gmail[dot]comગ્રાઉન્ડ ફલોર હન્ટર ટ્રેનિંગ કોલેજ વી સી ફાટક પાસે મોરબી : 363641
નો ઇમેઝ શ્રી એન.એસ. ભાટીમામલતદાર, હળવદmam-halvad[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેવા સદન, રેસ્ટ હાઉસ પાછળ ધ્રાંગધ્રા બાયપાસ, હળવદ02758-291998
નો ઇમેઝ શ્રી એન.એચ. મહેતામામલતદાર - મોરબીmam-morbi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેવા સદન, લાલબાગ, મોરબી-૨02822-242418
નો ઇમેઝ શ્રી યુ.વી.કાનાણીમામલતદાર, વાંકાનેરmam-vankaner[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેવા સદન, રાજકોટ રોડ, વાંકાનેર02828-220590
નો ઇમેઝ સુ. શ્રી. વી. આર. માકડિયામામલતદાર, માળીયા મિયાણાmam-maliyamiyana[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, માળીયા મિયાણા02829-266722
નો ઇમેઝ શ્રી કે.જી. સખીયામામલતદાર, ટંકારાmam-tankara[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર કચેરી, તાલુકા સેવા સદન, રાજકોટ - મોરબી હાઇવે, ટંકારા02822-287677