બંધ કરો

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

ક્રમ નં. નામ હોદ્દો ફોન નં.
શ્રી આર. જે. માકડીયા ક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ૦૨૮૨૨-૨૪૦૭૦૧
શ્રી કેતન પી. જોષી નિવાસી અધિક કલેકટર ૦૨૮૨૨-૨૪૦૭૦૧
શ્રી દિવ્યરાજસિંહ જે. જાડેજા કલેકટરના ચીટનીશ ૦૨૮૨૨-૨૪૦૫૨૩
સુ શ્રી જિજ્ઞાશાબેન ડી. ગઢવી પ્રાંત અધિકારી, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૨૬૯૦
શ્રી એસ. જે. ખાચર પ્રાંત અધિકારી, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૪૧૧૧૪
શ્રી એસ. જે. ખાચર પ્રાંત અધિકારી, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૪૨૩૦૦
શ્રી વી. કે. સોલંકી મામલતદાર, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૯૧૯૯૮
સુ શ્રી નયનાબેન એમ. રાવલ મામલતદાર, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૪૨૪૧૮
શ્રી વી. સી. ચાવડા મામલતદાર, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૦૫૯૦
૧૦ શ્રી સી. બી. નિનામા મામલતદાર, માળીયા મિયાણા ૦૨૮૨૯-૨૬૬૭૨૨
૧૧ શ્રી ભરત કે. પંડ્યા મામલતદાર, ટંકારા ૦૨૮૨૨-૨૮૭૬૭૭
૧૨ શ્રી એસ. એમ. ખટાના ડીડીઓ, મોરબી
૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૯૯
૧૩ શ્રી આર એમ ગોહિલ ડેપ્યુટી ડીડીઓ, મોરબી  
૧૪ શ્રી એફ.યુ. માથકિયા ટીડીઓ, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૩૦૯૩૩
૧૫ શ્રી એસ એ. ચાવડા ટીડીઓ, માળીયા ( મીં ) ૦૨૮૨૯-૨૬૬૭૨૧
૧૬ શ્રી ગૌતમ ભિમાણી ટીડીઓ, ટંકારા ૦૨૮૨-૨૯૩૧૯૭
૧૭ શ્રી એસ એ. ચાવડા ટીડીઓ, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૦૭૧૫
૧૮ શ્રી એ. જી. દેસાઇ ટીડીઓ, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૬૧૦૦૮
૧૯ શ્રી ગીરીશ સરૈયા ચીફ ઓફિસર, મોરબી ૦૨૮૮૨-૨૩૦૮૦૦
૨૦ શ્રી પરક્રમસિંહ મક્વાણા ચીફ ઓફિસર, માળીયા ( મીં ) ૦૨૮૨૯-૨૬૬૭૦૦
૨૧ શ્રી ગીરીશ સરૈયા ચીફ ઓફિસર, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૦૫૧૦
૨૨ શ્રી સાગર રાડીયા ચીફ ઓફિસર, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૬૧૪૩૨