બંધ કરો

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

ક્રમ નં. નામ હોદ્દો ફોન નં.
શ્રી જી.ટી. પંડ્યા, (આઇ.એ.એસ)  ક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ૦૨૮૨૨-૨૪૦૭૦૧
શ્રી એન. કે. મુચ્ચર નિવાસી અધિક કલેકટર ૦૨૮૨૨-૨૪૦૭૦૧
શ્રી   શ્રી એન.આર. જોશી ઈ.ચા. કલેકટરના ચીટનીશ ૦૨૮૨૨-૨૪૦૫૨૩
શ્રી એ. એચ. શીરેશીયાં પ્રાંત અધિકારી, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૨૬૯૦
શ્રી એચ.કે. આચાર્ય પ્રાંત અધિકારી, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૪૧૧૧૪
શ્રી ડી.એ.ઝાલા પ્રાંત અધિકારી, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૪૨૩૦૦
શ્રી એન.એસ. ભાટી  મામલતદાર, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૯૧૯૯૮
શ્રી એન.એચ. મહેતા મામલતદાર, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૪૨૪૧૮
શ્રી યુ.વી.કાનાણી મામલતદાર, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૦૫૯૦
૧૦ સુ. શ્રી. વી. આર. માકડિયા મામલતદાર, માળીયા મિયાણા ૦૨૮૨૯-૨૬૬૭૨૨
૧૧ શ્રી કે.જી. સખીયા મામલતદાર, ટંકારા ૦૨૮૨૨-૨૮૭૬૭૭
૧૨ શ્રી. એચ. આર. સાંચલાં મામલતદાર,મોરબીડ(સહેર)  
૧૩ શ્રી પી.જે. ભાગદેવ (આઇ.એ.એસ)  ડીડીઓ, મોરબી
૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૯૯
૧૪ સુ શ્રી આઈ.જી. ગોહિલ ડેપ્યુટી ડીડીઓ, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૯૯
૧૫ સુ શ્રી ડી.એચ.કોટક ટીડીઓ, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૩૦૯૩૩
૧૬ શ્રી રીઝવાનીભાઈ કોંઢીયા  ટીડીઓ, માળીયા ( મીં ) ૦૨૮૨૯-૨૬૬૭૨૧
૧૭ શ્રી એચ.ડી.જાડેજા ટીડીઓ, ટંકારા ૦૨૮૨-૨૯૩૧૯૭
૧૮ શ્રી આર.કે.પટેલ ટીડીઓ, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૦૭૧૫
૧૯ શ્રી. જી. બી. ચૌધરી ટીડીઓ, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૬૧૦૦૮
૨૦ શ્રી એસ.વી. ઝાલા  ચીફ ઓફિસર, મોરબી ૦૨૮૮૨-૨૩૦૮૦૦
૨૧ શ્રી હિરેન સોલંકી ચીફ ઓફિસર, માળીયા ( મીં ) ૦૨૮૨૯-૨૬૬૭૦૦
૨૨ સુ. શ્રી. ટી.જે. મુંધવા ચીફ ઓફિસર, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૦૫૧૦
૨૩ શ્રી પી.વી.માળી  ચીફ ઓફિસર, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૬૧૪૩૨

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]