બંધ કરો

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

ક્રમ નં. નામ હોદ્દો ફોન નં.
શ્રી જે.બી.પટેલ (આઇ.એ.એસ)  ક્લેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ૦૨૮૨૨-૨૪૦૭૦૧
શ્રી એન. કે. મુચ્ચર નિવાસી અધિક કલેકટર ૦૨૮૨૨-૨૪૦૭૦૧
શ્રી બી.બી.કસુન્દ્રા કલેકટરના ચીટનીશ ૦૨૮૨૨-૨૪૦૫૨૩
શ્રી એ. એચ. શીરેશીયાં પ્રાંત અધિકારી, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૨૬૯૦
સુ. શ્રી. એસ. એમ. કાથડ (ઈ.ચા.) પ્રાંત અધિકારી, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૪૧૧૧૪
શ્રી ડી.એ.ઝાલા પ્રાંત અધિકારી, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૪૨૩૦૦
શ્રી ડી.સી.પરમાર (ઈ.ચા.) મામલતદાર, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૯૧૯૯૮
શ્રી ડી.જે.જાડેજા મામલતદાર, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૪૨૪૧૮
શ્રી બી. એસ. પટેલ (ઈ.ચા.) મામલતદાર, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૦૫૯૦
૧૦ શ્રી ડી.સી.પરમાર મામલતદાર, માળીયા મિયાણા ૦૨૮૨૯-૨૬૬૭૨૨
૧૧ શ્રી એન.પી.શુકલ મામલતદાર, ટંકારા ૦૨૮૨૨-૨૮૭૬૭૭
૧૨ શ્રી પી.જે. ભાગદેવ (આઇ.એ.એસ)  ડીડીઓ, મોરબી
૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૯૯
૧૩ શ્રી પી.વી.વસૈયા ડેપ્યુટી ડીડીઓ, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૨૨૮૯૯
૧૪ શ્રી પી.એ.ગોહિલ ટીડીઓ, મોરબી ૦૨૮૨૨-૨૩૦૯૩૩
૧૫ શ્રી. એચ.વી.રાંકજા ટીડીઓ, માળીયા ( મીં ) ૦૨૮૨૯-૨૬૬૭૨૧
૧૬ શ્રી એન.એમ. તરખાલા  ટીડીઓ, ટંકારા ૦૨૮૨-૨૯૩૧૯૭
૧૭ સુ. શ્રી. એમ.એન. ગઢવી ટીડીઓ, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૦૭૧૫
૧૮ શ્રી એ.જે.રાવલ ટીડીઓ, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૬૧૦૦૮
૧૯ શ્રી ગીરીશ સરૈયા ચીફ ઓફિસર, મોરબી ૦૨૮૮૨-૨૩૦૮૦૦
૨૦ શ્રી હિરેન સોલંકી ચીફ ઓફિસર, માળીયા ( મીં ) ૦૨૮૨૯-૨૬૬૭૦૦
૨૧ શ્રી ગીરીશ સરૈયા ચીફ ઓફિસર, વાંકાનેર ૦૨૮૨૮-૨૨૦૫૧૦
૨૨ શ્રી સાગર રાડીયા ચીફ ઓફિસર, હળવદ ૦૨૭૫૮-૨૬૧૪૩૨