બંધ કરો

એસટીડી અને પિન કોડ્સ

જિલ્લા માટે એસટીડી અને પિન કોડની  વિગતો
ક્રમ નં. તાલુકાનું નામ  એસટીડી કોડ પિન કોડ 

મોરબી

૦૨૮૨૨

૩૬૩૬૪૧  (મોરબી-૧)

૩૬૩૬૪૨  (મોરબી-૨)

વાંકાનેર

૦૨૮૨૮ ૩૬૩૬૨૧

હળવદ

૦૨૭૫૮ ૩૬૩૩૩૦

માળીયા (મીં)

૦૨૮૨૯ ૩૬૩૬૭૦

ટંકારા

૦૨૮૨૨ ૩૬૩૬૫૦