બંધ કરો

આપત્તિ વ્યવસ્થાપન

સામાન્ય વહીવટ -આપતી વ્યવસ્થાપન ને લગતા કામ:

  • રાહત સહાય – કુદરતી આપતિ જેવી કે પુર, વાવાઝોડુ, ભૂકંપ, દુષ્કાળ, સુનામી વગેરે
  • રાહત સહાય – માનવ સજીત આપતિ જેવી કે કોમી રમખાણ
  • આફત જોખમ વ્યવસ્થાપન કાર્યક્રમનુ અમલીકરણ

કાર્ય યોજના ની તૈયારી:

  • ડી.ડી.એમ.પી./ટી.ડી.એમ.પી./સી.ડી.એમ.પી./વી.ડી.એમ.પી. કાર્ય યોજના નીભાવણી.

મોક ડ્રિલ:

  • જન જાગૃતિ અને એસ.પી.ઓ. ની ચકાસણી માટે નિયમો મુજબ શાળા/ઔદ્યોગિક એકમમાં/વહીવટી કક્ષાની મોકડ્રીલ કરવી
જન જાગૃતિકરણ:
  • શાળા/ કોલેજમાં ડી.એમ. ઓરિએન્ટેશન/ રેલી/ મહા જન જાગૃતિકરણ કાર્યક્રમ

 

સંપર્ક નં.: ૦૨૮૨૨-૨૪૧૨૨૧

૨૪x૭ હેલ્પલાઇન નં.: ૦૨૮૨૨ (૧૦૭૭)

ફાયર નિયંત્રણ સેવા: ૦૨૮૨૨-૨૩૦૦૫૦

તબીબી સેવા: ૮ એમ્બ્યુલન્સ જીવીકે: ૧૦૮

 

તાલુકા કક્ષાએ સંપર્ક નં
તાલુકાનું નામ કંટ્રોલરૂમ નંબર

મોરબી

૦૨૮૨૨-૨૪૨૪૧૮

વાંકાનેર

૦૨૮૨૮-૨૨૦૫૯૦

હળવદ

૦૨૭૫૮-૨૬૦૦૩૧

માળીયા

૦૨૮૨૯-૨૬૬૭૨૨

ટંકારા

૦૨૮૨૨-૨૮૭૬૭૫