બંધ કરો

અમારો સંપર્ક કરો

આ વેબસાઇટની રચના નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર દ્વારા કરવામાં આવે છે અને કલેક્ટર કચેરી, મોરબી, ગુજરાત મહેસૂલ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર દ્વારા સંચાલિત છે. જો તમને આ વેબસાઈટ સંબંધિત કોઇ પ્રશ્ન હોય, તો તમે gujmor[at]nic.in પર વેબ ઈન્ફોર્મેશન મેનેજરને લખી શકો છો. પ્રતિસાદ વિભાગમાં સામગ્રી, ડિઝાઇન, અથવા તકનીકથી સંબંધિત કોઈપણ પ્રતિક્રિયા સબમિટ કરી શકાય છે.

તમે નીચેના સરનામે અમારો પણ સંપર્ક કરી શકો છો:

પ્રતિ,
જિલ્લા કલેક્ટર,
કલેક્ટર કચેરી,
100 ઓરડી રોડ, મોરબી

ફોન :  02822-242636

ઇ-મેઇલ :  collector-mor[at]gujarat[dot]gov[dot]in