Close

Nodal Officer List

જિલ્લા કક્ષાએ ચૂંટણી કામગીરી સબબ નિમણુંક કરેલ નોડલ ઓફીસરની યાદી :

ક્રમ

નોડલ ઓફિસરશ્રી

નિમણુંક કરેલ અધિકારીશ્રીનો નામ અને હોદ્દો

નોડલ ઓફિસરશ્રી મેન પાવર મેનેજમેન્ટ

શ્રી કે.પી. જોષી

નિવાસી અધિક કલેકટરશ્રી,મોરબી

નોડલ ઓફિસરશ્રી ઈવીએમ/વીવીપેટ મેનેજમેન્ટ

શ્રી કે.પી. જોષી

નિવાસી અધિક કલેકટરશ્રી,મોરબી

નોડલ ઓફિસરશ્રી ટ્રાન્સપોર્ટ મેનેજમેન્ટ

શ્રી જે.કે.કાપટેલ

સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી,

RTO કચેરી,મોરબી

નોડલ ઓફિસરશ્રી ટ્રેનીંગ મેનેજમેન્ટ

શ્રી એમ.એસ.પારેખ

જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીશ્રી, મોરબી

નોડલ ઓફિસરશ્રી મટીરીયલ મેનેજમેન્ટ

શ્રી આર. જે. ગોહીલ

નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(મહેસુલ),મોરબી

નોડલ ઓફિસરશ્રી આચાર સંહિતાનાં અમલ (MCC)

શ્રી ડી.ડી. જાડેજા

નિયામકશ્રી, જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, મોરબી

નોડલ ઓફિસરશ્રી  ખર્ચના મોનીટરીંગ

શ્રી એસ.એમ.ખટાણા

જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી,જીલ્લા પંચાયત ,મોરબી

નોડલ ઓફિસરશ્રી ઓબ્ઝર્વર

શ્રી જી.પી.ઝાલા

જનરલ મેનેજર, જિલ્લા ઉધોગ કેન્દ્ર, મોરબી

નોડલ ઓફિસરશ્રી કાયદો અને વ્યવસ્થા

શ્રી કે.પી. જોષી

નિવાસી અધિક કલેકટરશ્રી,મોરબી

૧૦

નોડલ ઓફિસરશ્રી બેલેટ પેપર/ડમી બેલેટ /પોસ્ટલ બેલેટ

શ્રી એસ.પી.ઉપાધ્યાય

કાર્યપાલક ઈજનેર સિંચાઈ(સ્ટેટ)

તાલુકા સેવા સદન, લાલબાગ , મોરબી

૧૧

નોડલ ઓફિસરશ્રી મીડીયા

શ્રી જે. વી. પુરોહીત

સહાયક માહીતી નિયામકશ્રી,મોરબી

૧૨

નોડલ ઓફિસરશ્રી કોમ્પ્યુટરાઈઝેશન

શ્રી એસ.પી.જાડેજા

લેકચરશ્રી, ડીપ્લોમા(આઈ.ટી.), એલ.ઈ.કોલેજ, મોરબી

૧૩

નોડલ ઓફિસરશ્રી હેલ્પલાઇન તથા ફરીયાદ નિકાલ

શ્રી ડી.ડી. જાડેજા

નિયામકશ્રી, જીલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, મોરબી

૧૪

નોડલ ઓફિસરશ્રી SMS મોનીટરીંગ અને કોમ્યુનિકેશન પ્લાન

શ્રી આર. જે. ગોહીલ

નાયબ જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(મહેસુલ),મોરબી

૧૫

નોડલ ઓફિસરશ્રી વેલફેર /Employees deployed on the election duty

શ્રી એસ.એ.સીનોજીયા

નાયબ ખેતી નિયામક્શ્રી,મોરબી

૧૬

નોડલ ઓફિસરશ્રી SVEEP

શ્રી બી.એમ. સોલંકી

જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી,મોરબી

૧૭

નોડલ ઓફિસરશ્રી Person with Disabilities (PwD)

શ્રી અનિલાબેન પીપળીયા

જીલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી,મોરબી

૧૮

નોડલ ઓફિસરશ્રી સ્થાંળાતરીત મતદારો

શ્રી કે.કે.શાહ

ગર્વમેન્ટ લેબર ઓફીસર, મદદનીશ શ્રમ આયુક્તશ્રી,મોરબી

૧૯

નોડલ ઓફિસરશ્રી Information and Communication Technology Applications

શ્રી અજય સિંઘ

ડી.આઈ.ઓ., એન.આઈ.સી.

કલેકટર કચેરી, મોરબી

ઈ-મેઈલ : dio-mri@nic.in

૨૦

નોડલ ઓફિસરશ્રી Contract Officer for 1950 (Voter Helpline)

શ્રી એન.એસ.ગઢવી

નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી, મોરબી

કલેકટર કચેરી, મોરબી

૨૧

નોડલ ઓફિસરશ્રી Cyber Security

શ્રી અજય સિંઘ

ડી.આઈ.ઓ., એન.આઈ.સી.

કલેકટર કચેરી, મોરબી

ઈ-મેઈલ : dio-mri@nic.in